Development Team Fryslân - Senioren

Friese Selectie > SENIOREN

Development Team Fryslân

Selectie Senioren 2020 - 2021 o.l.v. Henk Hospes

Dames:

 • Isabelle van Elst
 • Janine Smit
 • Sanneke de Neeling
 • Lotte van Beek
 • Helga Drost
 • Sanne in 't Hof
 • Dione Voskamp
 • Marrit Fledderus

Heren:

 • Tom Kant
 • Thijs Govers
 • Jur Veenje
 • Ids Bouma
 • Jeroen Janissen
 • Teun de Wit
 • Jesper Hospes

Trainers:

 • Henk Hospes
 • Arjen Wolters
 • Andreas Wierda
 • Jan Ykema

Sponsoren / Partners / Suppliers