Beleidslijn kernwaarden en gedragsregels 2018-2019

Dit document is onlosmakelijk verbonden aan de opleidingsovereenkomst van de Stichting Topschaatsen Fryslân (hierna te noemen STF).

 1. De rijd(st)er dient zich te conformeren aan het Veilig Sport Klimaat, wat is opgesteld door NOC*NSF. Dit Veilig Sport Klimaat dient voor zowel de rijd(st)er als ook voor zijn/haar omgeving in de zin van ouders, begeleiders etc.
  Zie voor verdere informatie:
  https://www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat#

 2. Vertrouwenspunt Sport is in samenspraak met de sportbonden en NOC*NSF opgezet voor sporters, begeleiders en ouders. De rijd(st)er kan contact opnemen met Vertrouwenspunt Sport indien hij/zij vervelende ervaringen heeft waarin het gaat om afwijking van de regels, waarden en normen in de sport.

  Zie voor verdere informatie: https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

 3. Naast een algemeen landelijk punt waar rijd(st)er zich kunnen melden heeft de Stichting Topschaatsen Fryslân ook een vertrouwenspersoon binnen haar geledingen. De rijd(st)er, ouders en/of begeleiders kunnen contact met haar opnemen indien het gaat om zaken welke in vertrouwen gedeeld dienen te worden.

  Zie voor verdere informatie: http://gewestfryslan.nl/gewest/vertrouwenspersoon

 4. De rijd(st)er dient de algemene regelementen rondom veiligheid op te volgen die zijn

  opgesteld en vastgesteld door de KNSB: https://knsb.nl/veiligheid/veiligheid/

  Daartoe behoren ook de door de KNSB omschreven specifieke bepalingen rondom veiligheid voor de desbetreffende discipline waarvoor de rijd(st)er uitkomt.page1image15344

Marathon: Shorttrack: Inline: Langebaan:

http://knsb.nl/marathon/wedstrijdenmarathon/veiligheidsregels/ http://knsb.nl/shorttrack/ikwilschaatsenshorttrack/tips_uitrusting_veiligheid/ http://knsb.nl/inline-skaten/ik-wil-skaten/tips_uitrusting_en_veiligheid/ http://knsb.nl/langebaan- kortebaan/ikwilschaatsenlangebaan/tips_uitrusting_veiligheid-langebaan/

 1. De rijd(st)er dient de regelementen van de desbetreffende accommodatie die op dat moment gebruikt wordt ten behoeve van trainingen of activiteiten en gefaciliteerd worden door de STF/ Gewest Fryslân, in acht te nemen en zich als een goed huurder te gedragen.

 2. Tenslotte verwachten de STF en het Gewest Fryslân van al zijn/haar rijd(st)er dat zij zich gedragen naar de voorbeeldfunctie die zij op dit moment invullen voor en namens het Gewest

Fryslân in de schaatssport, waarbij wij verwachten dat de rijd(st)er:

 • ✓  Eerlijk en sportief is;

 • ✓  Probeert te winnen met respect voor een ieder;

 • ✓  Zich aan de regels houdt; niet vals speelt en geen verbaal en fysiek geweld gebruikt.

 • ✓  Evenals de regels rondom het gebruik van doping en matchfixing;

 • ✓  Beslissingen aanvaard van personen die daartoe bevoegd zijn;

 • ✓  Zich onthoud van onbehoorlijke taal of agressief gedrag/ gebaren;

 • ✓  Zich een sportieve verliezer toont;

 • ✓  Zijn/haar eigen fouten en tekortkomingen erkent; 

 • ✓  Respecteert het werk van officials, trainers, bestuurders en vrijwilligers;

 • ✓  Zich onthoudt van pesten, vloeken, agressief gedrag en discriminatie en maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken;

 • ✓  Respecteert eigendommen van anderen;

 • ✓  Toont verantwoordelijk voor de sport, mede sporters en accommodaties;

 • ✓  Geen doping gebruikt;

 • ✓  Niet mee doet aan matchfixing van een wedstrijd, competitie en/of record;

 • ✓  Zich niet schuldig maakt aan het sluiten van weddenschappen;

 • ✓  Voorzichtig is;

 • ✓  Informatie welke met de rijd(st)er in vertrouwen gedeeld is niet eerder aan derden communiceert dan dat er een publicatie heeft plaats gevonden;

 • ✓  Open, eerlijk en transparant is;

 • ✓  Niet in gaat op dingen die gevraagd worden en welke hij/zij tegen zijn/haar gevoel, normen en waarden in gaat;

 • ✓  Melding maakt, bij de partijen welke genoemd zijn bij punt 2 en 3 van dit document, wanneer bovenstaande aan de orde is.

 • ✓  Melding maakt wanneer er signalen zijn van een dopingovertreding;

 • ✓  Een voorbeeldfunctie heeft in de schaatssport en zich daarbij bewust is van zijn/haar gedrag, houding en presentatie;

 • ✓  Geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aanneemt van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders of derden, wat in strijd is met de integriteit van de sport;

 • ✓  Melding maakt, bij de partijen welke genoemd zijn bij punt 2 en 3 van dit document, wanneer bovenstaande is aangeboden;

 • ✓  Geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aanbiedt aan tegenspelers, trainers/coaches, scheidsrechters, juryleden of derden om iets te doen of na te laten in strijd met de sport;

  Bij overtreding van deze kernwaarden en gedragsregels, kunnen maatregelen worden genomen zoals genoemd in de algemene bepalingen van de Opleidingsovereenkomst Stichting Topschaatsen Fryslân. 

Sponsoren / Partners / Suppliers